Category: In the news

ติววิชา Sustainability ก่อนมุ่งสู่ ‘ESG Report’ คอนเทนต์ที่สตาร์ทอัพควรอ่าน จากงาน ESG ESSENTIAL WORKSHOP

Posted on by [email protected]

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ทาง KATALYST ได้มีโอกาสจัดงาน ESG ESSENTIAL WORKSHOP ให้กับกลุ่ม Startup ในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ทุกคนที่มางานมีปฏิสัมพันธ์ดี และบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทางเราจึงอยากยกบทความที่เขียนโดน Techsauce มาแบ่งปันกับทุกคน


มีโอกาสเข้าไปรับฟังความรู้เรื่อง Sustainability และการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG (Environmental, Social & Governance) ร่วมกับเหล่าสตาร์ทอัพในงานสัมมนา ‘ESG ESSENTIAL WORKSHOP: Navigating Sustainability for Post-Revenue Startups’ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นตามคอนเซ็ปต์ของ KATALYST by KBank โครงการบ่มเพาะความรู้ให้แก่สตาร์ทอัพ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ธนาคารกสิกรไทย โดย Beacon VC พบว่าสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาอบรมความรู้ในงานนี้ ใจจดใจจ่อกับการรับฟังวิทยากรตลอดหลายชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน

 

สำหรับผู้สอนหรือวิทยากรที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ ESG ESSENTIAL WORKSHOP คือ ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตร KU Care โดยประเด็นที่นำมาถ่ายทอดนั้น แบ่งออกเป็น Introduction to Sustainability, Level of Sustainability, Process of Sustainability, Buy-In, Value Chain (Michael E. Porter) และ Materiality Process

จุดยืนด้าน ESG ของธนาคารกสิกรไทย และ Beacon VC

ที่ผ่านมาคงเห็นแล้วว่า Beacon VC มี Beacon Impact Fund โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย  ในการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมความยั่งยืนและ ESG อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพ โดยมีการดำเนินงานผ่านโครงการ KATALYST by KBank มาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงความตั้งใจที่จะผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และกลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนในท้ายที่สุด โดยในช่วงไม่กี่ปีนี้ เน้นให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนและ ESG ตั้งแต่การให้ความรู้และแนะวิธีลงมือทำ ไปในทิศทางเดียวกับแผนของธนาคารกสิกรไทยในปี 2567 ที่ต้องให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติจริงหลังจากที่ได้สร้างการรับรู้เรื่อง ESG แล้วในปีที่ผ่านมา

 

เพราะเล็งเห็นว่า สตาร์ทอัพส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่อง ESG แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะริเริ่มนำหลัก ESG ไปใช้ในองค์กร (ESG Initiative) อย่างไร ประกอบกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต Beacon VC และ KATALYST by KBank จึงร่วมมือกับ Singapore Management University (SMU) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) จัดเวิร์กช็อปแชร์ความรู้ ‘ESG ESSENTIAL WORKSHOP: Navigating Sustainability for Post-Revenue Startups’ ขึ้น เพื่อการทำ ESG ในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการให้ความรู้แก่สตาร์ทอัพเพื่อวางแผนทำ ESG Report ของบริษัทตัวเองได้ และมีสตาร์ทอัพ 50 บริษัทสมัครเข้าร่วมกิจกรรม แต่คัดเลือกสตาร์ทอัพเพียง 40 บริษัทที่ได้เข้าร่วมในเวิร์กช็อปดังกล่าว

 

ก่อนที่โลกจะให้ความสำคัญเรื่อง Sustainability และ ESG

ดร.เอกภัทรสรุปภาพความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของประชากรโลกในปัจจุบัน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ การปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่มาของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกรวน (Climate Change) เป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs) การสร้างความร่วมมือและการทำข้อตกลงต่างๆ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.5-2 องศา เช่น Tokyo Protocol, Paris Agreement (COP21) ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกจาก The Global Risks Report 2024 ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ฯลฯ

 

ขยับลงมาที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ‘ผู้ประกอบการ’ ต้องเข้าใจเรื่องความยั่งยืน การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซึ่งต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคู่ค่า ลูกค้า พาร์ตเนอร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน แต่การทำตามหลัก ESG ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงนำมาสู่การปูพื้นฐานความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดย ดร.เอกภัทรชี้ให้เห็นการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การให้เห็นความสำคัญในเรื่อง ESG ประโยชน์ที่สตาร์ทอัพจะได้รับ กรอบการทำรายงาน ESG ตัวชี้วัด ตัวอย่างรายงาน และประเด็นที่สตาร์ทอัพควรรู้อีกมากมาย โดยเทคซอสหยิบสิ่งที่น่าสนใจและย่อยง่ายมาบอกต่อเพียงบางส่วน ดังนี้

งานสัมมนา ESG ESSENTIAL WORKSHOP: Navigating Sustainability for Post-Revenue Startups จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร K+ สามย่าน ถือเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจาก ‘KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023’ หลักสูตรติวเข้มสำหรับสตาร์ทอัพไทยที่มีการส่งต่อองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนและ ESG เอาไว้บ้างแล้ว

2 แนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 • Mitigation คือ การลดหรือบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม หรือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด เช่น ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาใช้พลังงานสะอาด การปลูกป่าทดแทน
 • Adaptation หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อโลกร้อนขึ้น นักวิจัยก็พัฒนาพืชพันธุ์ให้ทนต่อความแห้งแล้งมากยิ่งขึ้น เกษตรกรก็จะสามารถเพาะปลูกต่อได้

ตัวอย่างความร่วมมือในการพยายามลดโลกร้อน

 • UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) การประชุมเกี่ยวกับ Climate Change ซึ่งจัดขึ้นทุกปี
 • Kyoto Protocol (COP3) การแสดงจุดยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแล้ว
 • COP21 (Conference of the Parties) หรือ 2015 Paris Climate Conference การประชุมสุดยอดผู้นำในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการหารือและทำข้อตกลงในเรื่องลดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเป็น ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งบังคับให้ทุกประเทศที่ร่วมลงนามต้องดำเนินการตามข้อตกลง (Agreed Process) อย่างเป็นรูปธรรม
 • COP26 (Conference of the Parties) การประชุมสุดยอดผู้นำในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องการกำหนดกรอบระยะเวลาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย, การกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องสนับสนุนประเทศด้อยพัฒนา, การประกาศแผนลดการปล่อยมลพิษ, ข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการเลิกใช้ถ่านหิน การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฟฟ้า, การปล่อยมลพิษสุทธิทั่วโลกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และรักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส
 • COP28 (Conference of the Parties) การประชุมสุดยอดผู้นำในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 โดยมีเหล่าผู้นำและตัวแทนภาครัฐจาก 200 ประเทศ มาหารือร่วมกันในเรื่องภาวะโลกร้อน

 

ความแตกต่างระหว่าง 3 เสาหลักของ Sustainability กับ ESG เพื่อไม่ให้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือโฟกัสผิดจุด

 • Sustainability ให้ความสำคัญในเรื่อง Economic, Social & Environmental
 • ESG ให้ความสำคัญในเรื่อง Environmental, Social & Governance

แนวการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG

 • ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) เช่น ส่งเสริมการแยกประเภทขยะและกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ลดการใช้พลังงานในสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เชื้อเพลงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้า วางแผนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน
 • ด้านสังคม (Social) เช่น เปิดรับความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา (Diversity), ให้ค่าแรงและสวัสดิการอย่างเหมาะสมแก่พนักงาน, ให้เกียรติผู้ร่วมงานและไม่มีการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
 • ด้านธรรมาภิบาล (Governance) เช่น ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กร (Responsibility & Accountibility) การให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Diversity and Equality)

รู้จัก 3 Scope การจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร โดยบริษัทสามารถประเมินได้ว่า แต่ละกิจกรรมในบริษัทปล่อยคาร์บอนมากเพียงใด
 • Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
 • Scope 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเพราะต้องเก็บข้อมูลได้ทั้ง Supply Chain

 

ประเทศไทยประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนเอาไว้ 2 ข้อ คือ

 • เป้าหมายที่ 1 ไทยต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 คือ เน้นเรื่องลดการปล่อยคาร์บอน
 • เป้าหมายที่ 2 ไทยจะต้องทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2065 คือ มีการกักเก็บคาร์บอน ไม่มีการปล่อยก๊าซใดๆ ที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอีก

การทำรายงานด้านความยั่งยืนของแต่ละองค์กรมีรูปแบบต่างกัน

 • การทำรายงานด้านความยั่งยืนขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่า ดำเนินธุรกิจประเภทใด มีนโยบายและผลการปฏิบัติงานอย่างไร ดังนั้น รูปแบบรายงานของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยสามารถอ้างอิงได้จากแนวทางหรือมาตรฐานต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น SCG, CP จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนโดยใช้ SDGs 17 ข้อ เป็นเกณฑ์ในการทำธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท

ประเทศไทยมี ‘Thailand Taxonomy’ ชี้ชัดว่า ใครทำกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 • Thailand Taxonomy คือ การกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจ เพื่อช่วยประเมินว่า กิจกรรมใดเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการแบ่งเป็น สีแดง สีเหลือง สีเขียว โดยสีเขียวคือ บริษัทนั้นๆ ทำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีแดง คือ บริษัทนั้นๆ ทำกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะต้องมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น หรืออาจไม่สามารถระดมทุนได้

 

ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและมาตรฐานการทำรายงาน ESG มีอยู่หลายระดับ หลากรูปแบบ ในที่นี้ขอยกเพียงบางตัวชี้วัดที่สตาร์ทอัพควรรู้

 • DJSI Index (Dow Jones Sustainability Indices) คือ ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งมีบริษัทไทยที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทเกิดใหม่ (DJSI Emerging Market) จำนวน 26 บริษัท และมีบริษัทไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก (DJSI WORLD) มีจำนวนทั้งหมด 15 บริษัท
 • SET ESG Index (หรือชื่อเดิม THSI : Thailand Sustainable Investment) คือ ดัชนีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับการประเมินผลว่าเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ โดยบริษัทที่ปรากฏชื่ออยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืนนั้นผ่านการประเมินจากทุกประเภทกิจกรรมโดยได้ 50 คะแนนเป็นอย่างน้อย ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียกว่า SET ESG Ratings

ยกตัวอย่าง International Reporting Standard หรือ มาตรฐานการจัดทำรายงานสากล

 • GRI (Global Reporting Initiative) กรอบการจัดทำรายงานขององค์กรความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล เป็นมาตรฐานการทำรายงานตามหลัก ESG
 • SASB (The Sustainability Accounting Standards Board) รายงานความยั่งยืน ESG ที่ส่งผลกระทบต่อไฟแนนซ์
 • TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) รายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

เกมตอบคำถามผ่าน Kahoot และ Discussion Workshop

เพื่อกระตุ้นความจำ เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ดร.เอกภัทรให้ 40 สตาร์ทอัพ รวมกว่า 60 คน ตอบคำถามจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมบนแพลตฟอร์ม Kahoot เช่น ประเทศไทยประกาศว่าจะเป็น Net Zero Emission ในปีใด, ประเทศใดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยผู้ที่ตอบถูกมากที่สุด มีคะแนนสูงสุดก็จะได้รับของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ต่อด้วยการแนะแนวเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมี 4 ขั้นตอนหรือ 4 สเตจ

 • 1) Early and emerging stage ขั้นที่เพิ่งเริ่มทำตามหลัก ESG
 • 2) Initiative-based stage มีการริเริ่มทำบางอย่างตามหลัก ESG แล้ว
 • 3) Strategic focus stage มีทีมแน่นอน มี Commitment ชัดเจน มีการวัดและจัดทำรายงาน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง
 • 4) Vision Driven stage มีวิสัยทัศน์ที่จะพาธุรกิจไปเติบโตสู่ระดับโลก

 

จากนั้นเข้าสู่กิจกรรม Discussion Workshop ช่วงของการให้แต่ละทีมพูดคุยกันว่า ธุรกิจที่ทำอยู่นั้นอยู่ในสเตจใด โดยสตาร์ทอัพ AltoTech เป็นตัวแทนออกมานำเสนอว่า AltoTech อยู่ในสเตจ 2 และกำลังก้าวสู่สเตจ 3 เนื่องจากทีมเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนและเริ่มก่อตั้งทีม Sustainability แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data กับอีกสตาร์ทอัพ Poppin ที่ซีอีโอบอกสมาชิกในทีมเรื่อง Net Zero Journey เพื่อทำให้ทั้งทีมมีความตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืน และทุกคน ทุกฝ่าย ก็พูดคุยประเด็นนี้กันในบริษัท เท่ากับว่า Poppin อยู่ในสเตจ 1 ของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

เรียนรู้ 0-5 สเต็ป เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ดร.เอกภัทรแนะแนวทางในภาคปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ว่า มีกระบวนการอยู่ 6 สเต็ป ดังนี้

 • สเต็ป 0 Buy-in สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • สเต็ป 1 Materiality กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
 • สเต็ป 2 Policy ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน
 • สเต็ป 3 Strategy พัฒนากลยุทธ์องค์กร
 • สเต็ป 4 Implementation บริหารจัดการประเด็นสำคัญ
 • สเต็ป 5 Disclosure เปิดเผยผลการดำเนินงาน

 

ทำความเข้าใจเรื่อง Buy-in ว่าทำไมอยู่ในสเต็ป 0

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน เอสเอ็มอี หรือสตาร์ทอัพ จะพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับหลัก ESG ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก ‘ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย’ โดยรอบ เช่น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน แต่การจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สเต็ป 0 Buy-in หรือสเต็ปการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจแล้วทำตาม หรือเชื่อมั่นแล้วซื้อไอเดีย ซึ่งผู้พูดต้องเชื่อในเรื่องความยั่งยืนก่อน แล้วใช้ การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร (Engagement and Communication) เนื้อหาที่เหมาะกับคู่สนทนา ตามมาด้วยการอธิบายว่า ทำแล้วเขาจะได้อะไร หรือ บริษัทมี Shared Value อะไรกลับคืน

 

“คนที่จะ Buy-in ต้องเป็นคนที่มีวาทศิลป์สูงมาก เป็นคนที่ Convince คนนู้นคนนี้ได้ และที่สําคัญอีกข้อก็คือ จะต้องไม่ยอมแพ้ เพราะว่าจะโดนปฏิเสธเยอะ แต่ก็ต้องคุยจนเขาเข้าใจและเห็นด้วย ซึ่งมันเป็น Process ที่ต้องค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ”

ดร.เอกภัทรกล่าวและยกตัวอย่าง เช่น CFO เห็นว่าควรลงทุนหรือซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีเพราะจะดีต่อบริษัทในระยะยาว ก็ต้องเอาตัวเลขไปคุยกับนักลงทุน ว่าการลงทุนในธุรกิจนี้มีโอกาสที่หุ้นจะขึ้น ทำกำไรได้ หรืออาจได้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาปรับใช้ ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุน ลดการปล่อยคาร์บอน นำไปสู่มูลค่าหุ้นและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ สเต็ป Buy-in จึงมาก่อนกระบวนการทางธุรกิจข้ออื่นๆ

 

ปิดท้ายด้วย Sustainability Stewards Workshop และ Value Chain & Materiality Matrix Workshop

ในช่วงท้ายของงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้ทุกทีมลองคิดและสื่อสารกันจริงๆ โจทย์ก็คือ ให้แต่ละทีมลองทำในสเต็ป Buy-in คือ ให้สมมุติสถานการณ์ว่า ถ้าต้องไปพูดกับ CEO, CFO, Engineer, Plant Manager หรือ Frontline Worker ใครก็ได้ 1 คน จะพูดให้คนคนนั้น Buy-in เรื่องความยั่งยืนได้อย่างไร

ต่อด้วยเวิร์กช็อปด้าน Value Chain ที่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่า ธุรกิจที่ทำอยู่คืออะไร กำลังทำเรื่องไหนที่เป็นเรื่องความยั่งยืน อะไรสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ โดยให้สตาร์ทอัพระบุออกมาเป็น Value Chain ของธุรกิจที่ทำอยู่ แล้วแบ่งตามหมวด Economic, Environmental, Social และ Governance จากนั้นระบุสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำออกมาเป็น Materiality Matrix บอกได้ว่า Top 3 ที่แต่ละสตาร์ทอัพให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องอะไร

 

ตัวอย่าง Materiality Matrix ของ KBank

ตอนท้ายงานของงานเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพพูดคุยและสร้างเครือข่าย (Networking) ขยายระบบนิเวศสตาร์ทอัพภายใต้โครงการ KATALYST by KBank ออกไป โดยทุกคนจากภาคส่วนต่างๆ ที่มารวมตัวกันในวันนั้น ล้วนให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

 

นี่เป็นเพียงบทความชวนทบทวนความรู้ให้แก่เหล่าสตาร์ทอัพและผู้สนใจคอนเทนต์ด้านความยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำว่า Beacon VC เน้นให้สตาร์ทอัพได้ทดลองทำจริงเพื่อให้เข้าใจเรื่อง ESG และเห็นความสำคัญของการทำรายงานด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ ทาง Beacon VC ยังเผยว่า จะจัดงานส่งต่อความรู้ด้านความยั่งยืนอีก แต่จะจัดขึ้นเมื่อไหร่นั้น สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊ก KATALYST by KBank และ Beacon Venture Capital

 

#ESG #BeaconVC #KATALYSTbyKBank #ESGworkshop #SMU #SASIN #KU #StartupEcosystem

บทความโดย: Techsauce Thailand

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD ปี 4 เสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ให้แข็งแกร่งครบวงจรอย่างยั่งยืน

Posted on by [email protected]

KBank โดย Beacon VC เดินหน้าเสริมความแข่งแกร่งสตาร์ทอัพไทยกับโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 ปีที่ 4

 

โครงการดีๆที่มุ่งถ่ายทอดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

หลังการเรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์สุดเข้มข้น ทั้ง 10 ทีมก็ถึงคราวนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อชิงเงินรางวัลและโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ  

 

ภาพรวมของโครงการในปีนี้เป็นอย่างไร และทีมไหนมีผลงานน่าสนใจบ้าง เรามาร่วมติดตามไปพร้อมกันได้เลย!

โครงการ  KATALYST STARTUP LAUNCHPAD เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นำโดยรองศาสตราจารย์ Charles (Chuck) Eesley และพันธมิตรในด้านต่างๆ

 

โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้อย่างเข้มข้นตลอด 9 สัปดาห์ จากเหล่าเมนเทอร์ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายและต่อยอดการทำธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการทั้งรุ่นก่อนและรุ่นปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้มีสตาร์ทอัพที่เป็นเครือข่ายธุรกิจมากถึง 200 รายเลยทีเดียว

 

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซีเผยว่า KBank มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งอย่างครบวงจร ทั้งการสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้จริง

 

 

ในปีนี้ยังมีสตาร์ทอัพที่น่าสนใจต่างจากปีที่ผ่านๆ มา มีการนำ Passion มาต่อยอดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ มีการใช้ Deep Tech และ AI เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 มีทีมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 200 ทีมด้วยสตาร์ทอัพที่หลากหลาย ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร 62 ทีม กระทั่งคัดเลือกจนเหลือ 10 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิง

 

 

ทีมที่คว้าชัยไปในปีนี้คือทีม Tambaan.co ระบบจ้างงานผู้รับเหมาให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่คัดเลือกผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างเพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ

 

 

อันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Plant Origin ผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ที่ทำมาจากโปรจีนไฮโดรไลเซตสกัดจากรำข้าวเพื่อผู้ที่มีปัญหาในการรับประทานไข่และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนไข่ในประเทศ

 

 

อันดับที่ 3 ได้แก่ทีม PreceptorAI แพลตฟอร์มเพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์วินิจฉัยโรคและดูแลคนไข้ โดยการใช้เทคโนโลยี AI ที่เทรนด้วยข้อมูลเวชปฏิบัติของประเทศไทยช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

 

 

ทางโครงการยังมีรางวัล The Sustainable Innovation Award มอบให้กับทีมที่มีวิสัยทัศน์ด้ายนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกใหกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

ทีม Modgut แพลตฟอร์ม AI ขั้นสูงที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีไมโครไบโอม (จุลินทรีย์ในลำไส้) นำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คว้ารางวัลนี้ไปครอง

 

นอกจากนี้ ทุกทีมที่ผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร ยังได้รับสิทธิประโยชน์พร้อมการสนับสนุนเครื่องมือต่อยอดทางธุรกิจ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

 

ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้าน UX/UI จาก Beacon Interface, Cloud Credit จาก Amazon Web Service (AWS), และ Co-working Space จาก True Digital Park รวมทั้งประกาศนียบัตรจาก KATALYST by KBank และประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดถือเป็นใบเบิกทางสำคัญขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไป

KBank touts the success of its Thai startup enabler program which creates business models for sustainable growth

Posted on by beaconvcadmin

KASIKORNBANK has touted the success of its KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 program to equip participants with a ‘Recipe for Success’ for world-class startups. During an eight-week intensive course, a total of eight teams were shortlisted to pitch their ideas in the competition to win cash prizes and solutions to accelerate business growth, which are worth more than 800,000 Baht. In the final round, “Project EV” won the 1st prize for its business plan on comprehensive solutions for the conversion of internal combustion engine (ICE) for commercial trucks to electric vehicles (EVs) for businesses, plus charging station installation service at product distribution centers. As Thai startups have showcased innovative ideas which focus more on sustainability in line with the prevailing business trend, KBank plans to continue supporting Thai startups with more projects to come.

Mr. Thanapong Na Ranong, Managing Director, Beacon Venture Capital Co., Ltd, (Beacon VC), said that the KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 program has been conceived from KBank’s commitment to the development of Thai startups to ensure their solid growth. Focus has been on equipping them with knowledge and numerous techniques so that they have a better understanding of real-world business practices, especially through training courses imparted by experts. The activity aims to enable participants to create their own business infrastructure and apply knowledge gained in a tangible manner. KBank has organized this activity for the third consecutive year. In 2022, more than 250 startups signed up for the project, 65 of which passed the selection criteria to participate in the training. They come from a diverse range of businesses, covering all needs in the market, and have the capabilities to strengthen the ecosystem.

Throughout the eight-week intensive training, participating startups attended a program which is part of the Stanford Thailand Research Consortium’s research projects, led by Associate Professor Charles (Chuck) Eesley of Stanford University. In this session, they were equipped with knowledge on the startup business that places emphasis on sustainable growth. The final eight startups, with outstanding performance, were selected to present to a panel of judges their diverse range of unique ideas, such as educational, health and agricultural technologies, electric vehicle engineering, advanced hydro technology, and carbon credit solutions. Many of the participating startups presented interesting ideas that meet the business sector’s needs in the transition to a green society.

Regarding the contest results, the winning team is “Project EV” for its comprehensive solutions of the conversion of an internal combustion engine (ICE) car to an electric vehicle (EV) for logistics business clients. The second runner-up is HealthTAG for its idea of blockchain-based medical data management service that could lead to the seamless exchange, linkage, and integration of patient-centric health data. The third runner-up was the LEET CARBON Team, which developed a solution designed for managing, tracking, and monitoring carbon credit projects by using geospatial data and nature-based solutions efficiently and transparently. All three winning teams received prize money and the solutions for accelerating their business growth. The combined value of prizes under the project topped 800,000 Baht. Additionally, participants who meet all the program criteria will receive a certificate from KATALYST by KBank and a statement of participation from Stanford Online for completing the online learning program. This also provides a great opportunity for business network expansion with several leading domestic and international companies.

Mr. Thanapong added, “KBank will continue to organize activities to promote the startup community in various forms such as seminars for knowledge and experience sharing, projects for business collaboration with KBank, advisory service and solutions to enhance startup capability and efficiency in operating their business for long-term sustainable growth.”

Beacon VC’s Mid Year Update

Posted on by admin_beacon_2024

In the aftermath of a wild 2021 and the resurgence of Covid-19 in Thailand, 2022 has marked the welcome return of in-person meetings and events for the startup ecosystem in Southeast Asia.  On the other hand, 2022 has also seen prices collapse in both the cryptocurrency space and public equity markets, which has created headwinds for startups seeking funding.  This year has already seen a flurry of M&A activity and consolidation within various tech industries, and that is expected to continue as investors become more selective and funding becomes more concentrated.  Turbulent market conditions notwithstanding, Beacon continues to seek new investment opportunities while finding ways to support its portfolio companies and the Thai startup ecosystem through this difficult time.

Portfolio Review: New Investments

Primo – In early 2022, Beacon and Fuchsia VC joined hands to lead a Pre-Series A investment round in Thai marketing technology firm Primo.  Primo provides omnichannel marketing platforms for large enterprises.

Decentralized – In March, Beacon joined Decentralized’s fundraising round. Decentralized is a holding company focusing on direct investments in early stage blockchain companies and digital assets.

Alchemy through Pantera Capital – Beacon co-invested with Pantera Capital into Alchemy. Alchemy provides developers with the tools they need to easily and efficiently create mainstream blockchain applications.

Despite recent volatility in digital asset markets, Beacon continues to invest and seek opportunities to connect with startups who can bridge the gap between traditional finance and DeFi, and which are driving adoption of Web3.0 by the masses.  As the corporate venture arm of KBank, Beacon also looks for opportunities to support KBank’s initiatives in growing beyond traditional banking.


Beacon News and Updates: Research

In addition to supporting KBank’s internal initiatives with research on new trends and technologies, Beacon regularly publishes research to stimulate conversation and share knowledge for the benefit of the Thai startup community.  This year, the Beacon team has explored a wide array of topics in Beacon’s bi-monthly newsletter, including the MetaverseToken Fundraising, and ESG Investing.


Beacon News and Updates: Community Building

A ‘friend of startups’, KATALYST supports the community in three main areas: ecosystem building, embedded payments and services, and strategic collaboration.

A Friend of Startups

Since the beginning of this year, KATALYST has worked with “Creative Talk” to produce the monthly talk series “KATALYST Talk” via ClubHouse, Youtube, and Facebook Live. Opinion leaders and startup owners inside and outside Thailand are invited to exchange ideas and experiences on how to operate businesses. KATALYST Talk has had great feedback from the community, with more than 100 attendees joining each talk.

In June 2022, KATALYST also sponsored workshops at Creative Talk Conference 2022 for Beacon’s portfolio companies, including FlowAccount, Jitta, Cryptomind, Fungjai (Ookbee’s group company), and Digio. The topics ranged from financial planning through smart accounting and financial records to digital asset investment and NFT brand marketing. KATALYST and Beacon also gave opportunities for startups to connect one-on-one and gain insights from investors including Fuchsia VC, Vertex Ventures and Openspace Ventures.

A Gateway to Financial Services and Collaboration

Small businesses often find it difficult to connect to corporations for partnership and collaboration. Speaking in the same language, KATALYST has helped startups to find the right products and services for their needs, and is the first gateway to exclusive collaboration with Kasikorn Group. Examples of projects from this past year include:

FlowAccount: FlowAccount users can gain easy access to commercial loan via K+ application.

Drivehub: Kasikorn Leasing collaborated with Drivehub allowing car rental service providers all over Thailand to offer car leasing at a special rate.

Aspire: KATALYST and Aspire worked together to organize a knowledge sharing webinar on “Cash Flow Management Optimization” to startups in KATALYST’s community.


What to look forward to in the second half of 2022

KATALYST x Microsoft Thailand

KATALYST and Microsoft Thailand will jointly organize business matching between corporates and startups to find the right growth-driving solution through Microsoft Azure Marketplace. Startups joining the project will gain other benefits from Microsoft Thailand such as mentorship from Microsoft Thailand’s CEO and access to Microsoft for Startups. Startups can easily keep up with KATALYST’s activities here.

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD is an annual 9-week intensive course as part of a research project of the Stanford Thailand Research Consortium, led by Charles Eesley, an associate professor at Stanford University. Last year, 65 teams were selected to join the program. This year, participants will gain access to the Tech Innovation & Entrepreneurship E-Learning course and mentorship session from experts in various industries. The program is a great opportunity for early stage startups to learn and connect to the right people in the industry. Click here for more detail about this program.

 

FoodStory Secures Series B Funding to Further Strengthen the Thai Restaurant Ecosystem

Posted on by admin_beacon_2024

On May 27th 2021, FoodStory, a leading POS & Restaurant Management System startup, announced that it recently raised Series B funding in a round led by Beacon VC, the venture capital arm of KASIKORNBANK PCL (KBank), with participation from JWD InfoLogistics PCL (JWD). The company plans to use the proceeds to support product development to improve restaurant operation efficiency. Additionally, FoodStory aims to enhance the Thai restaurant ecosystem by turning data into insights for restaurant owners to better understand and optimize their businesses for sustainable development.

FoodStory offers a one-stop solution for various types of restaurants including sit-down restaurants, buffets, coffee shops, and food trucks. Users can get started with a single iPad. The platform also covers dine-in and delivery services management as well as backend operations including integration with accounting systems and FoodStory Market, the company’s own restaurant supply marketplace for purchasing raw ingredients online. FoodStory offers several subscription packages and hardware equipment to support diverse restaurant requirements.

Nowadays, restaurants have greatly adapted to dynamic market conditions and are embracing technology. This aligns with FoodStory’s core mission to constantly develop and increase the efficiency of the system. FoodStory’s vision is to “Leverage Data To Connect Farm to Folk.”  The company is building on its existing POS and restaurant management system capabilities by turning data into insights that enable restaurants to efficiently grow their business.

Mr. Thanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon VC, revealed that “KBank’s core focus is to develop and provide financial technology to serve the needs of all customers and businesses in different sectors. Through Beacon VC’s investment and collaboration with FoodStory, we aim to support small and medium-sized restaurants by improving their access to financial products and funding through data utilization. Despite the uncertainty within the restaurant industry due to the pandemic, Beacon VC believes that FoodStory will play a crucial role in helping restaurant entrepreneurs to survive this crisis, especially as they shift from dine-in to take-out and food delivery. In addition, apart from supporting restaurant operations management, FoodStory’s solution allows restaurants to acquire new customers and improve sales.”

Mr.Tanate Piriyothinkul, Chief Commercial Officer of JWD InfoLogistics PCL, said that “JWD Group foresees the importance and growth potential of the food industry, especially through e-commerce channels, with an exceptional capability to thrive even further. JWD’s investment in FoodStory is one of the e-commerce strategies to accelerate food logistics business through an application platform in order to expand our food logistics to cover B2B, B2C, and C2C segments in the future. This growth will be enabled by cold chain express delivery service as well as an extensive network of temperature-controlled distribution centers and warehouses according to our business plan. We see FoodStory as an exceptional restaurant management platform which has high growth potential due to their business model, technology, and most importantly, the team with a strong vision and deep understanding of the total needs of restaurant businesses.”

Mr.Thagoon Chartsutipol, Founder and CEO of Living Mobile Co., Ltd., revealed that “for the past two years, we have developed the restaurant ecosystem through integration with LINE MAN and Wongnai in order to help restaurants increase their revenue. A year ago, we launched FoodStory Market with the concept of “A Place Where Suppliers Meet Kitchens” to facilitate online purchase of raw ingredients and address the pain points of price fluctuation, inconvenience in physical shopping, and employee fraud. Moreover, FoodStory Market has been fully integrated with the POS Inventory Management, online payment, and E-TAX Invoice modules. In order to empower a comprehensive restaurant ecosystem that connects Farm to Folk, we need a strong financial services partner like KBank and a cold chain logistics expert like JWD to fill these gaps and successfully build on the new form of supply chain business.

About FoodStory
Living Mobile Co., Ltd., also known as FoodStory, is a Thai tech startup which provides POS and restaurant management systems, and a food supply marketplace called “FoodStory Market”. FoodStory has over 25,000 users. FoodStory was established in 2012 and was the winner of True Incube Asia Pacific Mobile App Challenge in 2014 and SME Teetak in 2016 as well as being ranked top in restaurant management category due to the company’s consistent growth. FoodStory previously raised from Wongnai in 2018 and just completed a Series B funding round from Beacon VC and JWD in 2021.

About Beacon Venture Capital (Beacon VC)

Founded in 2017, Beacon VC is a wholly-owned corporate venture capital fund of Kasikornbank PCL. Beacon VC focuses on strategic investments in early to growth-stage technology startups covering not only financial technology (fintech) but also consumer internet and enterprise technology. Currently, Beacon VC has increased a fund size to $185 million to cover more diverse industries and has invested in several technology startups in Thailand and abroad such as FlowAccount, Jitta, Builk, Grab, Nium, and Aspire.

About JWD Infologistics Public Company Limited (JWD)

JWD provides a complete range of services in logistics and supply chain covering 8 ASEAN countries covering more than 2 million square meters of service capacity. The company has a strong expertise in warehouse management and logistics services including dangerous goods, temperature-controlled goods, automotive and auto parts, and general goods. Other businesses include food supply chain, logistics IT solution and investment.

Contact:

FoodStory
Chanachai Chaipanya
Marketing Director
Email: [email protected]
Tel: +66 89 414 8338

Beacon VC
Suparat Opasyanont
Business Development Manager
Email: [email protected]
Tel: +66 85 139 9374

JWD
Supicha Paowarat
VP Corporate Communications
Email: [email protected]
Tel: +66 94 151 6324

Beacon VC invests in BUILK, leading construction tech, to strengthen the Thai construction platform

Posted on by admin_beacon_2024

BUILK – a Thai tech startup – has announced that it recently completed Series B fundraising from Beacon VC, the venture capital arm of KASIKORNBANK PLC (KBank), with three other strategic investors. Through the VC funding, BUILK aims to strengthen its technology and financial services to enhance Thai companies’ construction material management process and propel the Thai construction industry towards the digital era. This innovation is hoped to benefit the construction supply chain, property developers, contractors, manufacturers, and distributors of construction materials, thus aiding BUILK in profit generation and preparing the company to go public thereafter.

Builk One Group Ltd. (BUILK) is a Thai tech startup that provides business management and online construction material trading platform for construction companies. Despite the impact of the COVID-19 pandemic and the Thai economic slowdown, the construction industry still shows bright prospects thanks to the capital injection from the public sector, especially into megaprojects and national infrastructure projects. However, many contractors lack the opportunity to access technology and funding sources, impairing these contractors’ ability to improve their business efficiency from cost and time management to quality aspects.

For over 11 years that Builk One Group has developed and offered a digital business management platform for the construction industry, it had helped more than 3,500 companies in the industry to digitize their work process through Builk One Group’s software as a service (SaaS) offering and workflow-integrated marketplace models. BUILK generated a sales turnover of more than 500 million Baht last year, and it plans to expand its presence within ASEAN in the foreseeable future.

Mr. Patai Padungtin, CEO and Founder of Builk One Group Co. Ltd., said that the company had developed the BUILK Platform to help Thai construction entrepreneurs operate more effectively, giving them improved access to funding or financial products. These goals align with Beacon Venture Capital’s vision to bring in digital innovation together with KBank’s financial capabilities to help contractors operate their businesses more systematically, eliminate redundancies, and improve access to capital. Moreover, Builk One Group has developed a technology for construction sites to enhance operational efficiency and reduce errors. This technology will also help contractors add value to their services, strengthen customer confidence, and create more significant interaction and communication between different stakeholders.

Mr. Thanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon Venture Capital, KBank’s venture capital arm who looks to invest in startups that have strong ability to innovate, commented that that Beacon VC is interested in the domestic construction industry because it still has a lot of opportunities to be digitized. Despite changes in the Thai construction industry along with challenges stemming from the recent disruption of new construction businesses and an unexpected pandemic, which has hurt the economy and private construction business, the construction industry remains imperative to Thailand’s development and growth. Thus, KBank has joined with Builk One Group to establish new guidelines towards the development of financial products and new forms of financial services in offering loans to construction firms that have the capacity and potential for growth, but cannot access funding sources to support their operations. To this end, technology is being used to enhance business capacity, develop a work system and increase the chance of getting construction projects.

This strategic cooperation between Beacon Venture Capital Co., Ltd. and Builk One Group Co., Ltd. also benefits from an alliance with three major business partners whose combined strengths help bring this shared vision closer to fruition. They are AddVentures by SCG, Cre-Ful Co., Ltd., and Rosewood Capital Co., Ltd., all of which bring their long-standing expertise in construction work to support technological development within this industry, in terms of technical knowledge and work systems. New technology will be utilized to solve real-life issues experienced by Thai contractors in fast and convenient ways that further reduce expenses. Moreover, this collaborative effort is expected to introduce further innovations and in-depth data analyses previously unseen in Thailand.

About Builk One Group

Builk One Group Co.,Ltd was established in 2005 and has expanded as tech startup since 2009, founding Builk Asia Co.,Ltd, with the mission to progressively shift the construction industry to become fully, digitally transformed. The team designed and developed many Software-as-a-Service (SaaS) for the construction industry, such as Pojjaman2 (the fully cloud-based ERP system for large construction enterprises), and BUILK.COM (the first free cost control software for SME contractors in  Asia). With the mission to improve the construction industry by increasing efficiency in work and reducing the risk to the business, Builk One Group has brought knowledge, technology, creativity, and new business models to the industry. As a result, all solutions were developed for entrepreneurs in the whole construction supply chain, such as YELLO (the data-driven online construction materials store, offering price checks and purchase services), JUBILI by BUILK (the B2B customer relationship management), PLOY by BUILK (the customer relationship management for real estate), Kwanjai by BUILK (the commercial maintenance system), and BUILK360 (the brand-new virtual construction site tour). Previously, Builk One Group was funded by Thai corporate venture capital funds (CVC), which were Moonshot Venture Capital and AddVentures by SCG.

About Beacon Venture Capital

Founded in 2017, Beacon VC is a wholly-owned corporate venture capital fund of Kasikornbank PLC. Beacon VC focuses on strategic investments in early to growth-stage technology startups covering not only financial technology (fintech) but also consumer internet and enterprise technology. Currently, Beacon VC has a fund size of $135 million and has invested in several technology startups such as FlowAccount, Eventpop, Jitta, Grab, Nium and Aspire.

Contact:                       

Builk
Krittiyaporn Pota
Partnership Development
Email: [email protected]
Tel: +66 85-139-9374

Beacon Venture Capital
Suparat Opasyanont
Business Development Manager
Email: [email protected]
Tel: +66 88-223-1225

Kasikornbank to support FlowAccount in giving out free online accounting software for KBank SME customers, assisting SMEs to brave the Covid-19 pandemic

Posted on by admin_beacon_2024

Kasikornbank aims to support Thai SMEs to grow sustainably amidst the Covid-19 pandemic by giving out 1,000 FlowAccount software packages, with a total value of 3 million Baht, to KBank SME customers. This campaign hopes to boost SME’s operation efficiency and awareness of its financial health, thereby increasing the ability to access capital and resilience to tolerate future crises. FlowAccount is an online accounting software startup backed by Kasikornbank’s own venture capital – Beacon VC.

Mr. Pipavat Bhadranavik, Executive Vice President of Kasikornbank, reveals that the recent pandemic significantly affected Thai SMEs’ financial vitality, plaguing their daily operations and disrupting their cash flow. SMEs must be well-equipped with the knowledge of their company’s financial health and make an informed strategy to manage their liquidity. Kasikornbank is, therefore, looking to support its SMEs by offering an easy-to-use online accounting software so that the SME owners can be more efficient and managing their businesses anywhere and anytime.

Kasikornbank will give FlowAccount software to 1,000 KBank SME customers without any charges for one year, totaling in campaign value of 3 million Baht. Kasikornbank is looking to offer this campaign to SMEs in many industries, including but not limited to wholesalers, retailers, service, transportation, and communication.

Mr. Kridsada Chutinanton, Co-founder and CEO of FlowAccount, commented that Kasikornbank has long been the champion of Thai SMEs, allowing the bank to truly understand the pain points of the SMEs in doing accounting and the problems that lax accounting practice can create. FlowAccount is in the right sweet spot to solve those pains. The software is purely cloud-based and will help SME owners to do accounting at ease. By issuing or paying an invoice on FlowAccount, the system will auto synchronize the transaction and book-keep the transaction, then aggregating all the transactions into a summary that the SME owners can use to supplement business decisions – all viewable on the website and mobile phone. The software also shortens the time to do accounting and reduces mistakes compared to doing it on Excel or using pen and paper.

Mr. Thanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon VC, further noted that Beacon VC invested in FlowAccount since 2017. FlowAccount has, over the years, always strived to innovate and develop new ways to serve the needs of SME owners. This collaboration will help the KBank SME customers do better accounting and grow the FlowAccouunt customer base. This mutual benefit between Kasikornbank or its customers and Startup is one of the many objectives that Beacon VC hopes to achieve when making an investment.


Founded in 2015, FlowAccount is an easy-to-use cloud accounting solution designed specifically for Thai small businesses. Our fintech software helps small business owners with invoicing, expense tracking, payroll, and reporting. Our goal is to make world-class software that helps small businesses save time, improve productivity, and ultimately increase their probability of success.

Founded in 2017, Beacon VC is a wholly-owned corporate venture capital fund of Kasikornbank PLC (SET: KBANK), a leading commercial bank in Thailand with the highest mobile penetration and largest SME base. With an initial fund of $30 million, Beacon VC focuses on strategic investments in early to growth-stage technology startups covering not only financial technology (fintech) but also consumer internet and enterprise technology. In 2020, Beacon VC expanded its fund size to $185 million.

Beacon VC Invests in Robowealth, leading Thais toward the Capital Market with Wealth Tech Solutions, targeting 2021 with the Total AuM of 30 Billion Thai Baht.

Posted on by admin_beacon_2024

Left: Mr. Chonladet Khemarattana, Group CEO of Robowealth. Right: Mr. Thanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon Venture Capital

Beacon Venture Capital (Beacon VC), the corporate venture capital arm of KASIKORNBANK PLC. announces the Series A investment in Robowealth, a top-notch wealth tech start-up. This investment aims to leverage business strengths of both KBank and Robowealth to drive inclusiveness in the capital market by solving three primary issues that prevent Thais from investing, including the lack of time, lack of knowledge, and lack of capital, with the target of the total investment of 30 billion Thai Baht by 2021.

MrThanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon Venture Capital, said that Beacon VC focuses on investing in high-potential start-ups whose innovations and services can deliver real value to KBank customers through the creation of new financial products or services. While we would normally scout for new investments and find collaboration potentials with the business units, this is the first time that we invest in a start-up that already has a working relationship with KBank. KBank and Robowealth, together with Lu International, launched the application FinVest in late 2020.

Beacon VC announces its investment in Series A round in Robowealth, a top-notch wealth tech start-up in Thailand. Robowealth provides complete solutions for robo-advisory and mutual fund investment. This investment will reinforce strong on-going business collaborations with the company to offer Thais new investment tools and alternative investment products, something that the Thai investment market needs, especially when the interest rates for traditional saving products are low. Robowealth’s outstanding expertise in wealth tech services will help Thais have their investment goals met more easily.

MrChonladet KhemarattanaGroup CEO of Robowealth, reveals that Robowealth Group aims to liberalize the Thai financial industry by providing typical Thai people efficient investment opportunities. Currently, only 5% of Thai from 70 million population invest through mutual funds and stock exchange. Robowealth’s vision lies within the cooperation to build a stable financial ecosystem under the concept of “Empower Future Financial Ecosystem” through the Business to Consumer (B2C) and Business to Business (B2B) schemes. This ecosystem will ultimately help Thais to achieve financial freedom sustainably.

Presently, Robowealth plays an integral part in developing and offering two prominent investment applications under Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities. Both can help Thai people gain access to mutual funds portfolio with only 1,000 baht of minimum investment. By design, each of them focuses on different target groups with distinctive and unique product positionings. Starting with odini, the first robo-advisor in Thailand debuted in 2018, the application targets ordinary people looking for a simple way to invest through automated ready-made mutual funds portfolios. The robo-advisor timely adjust the asset allocation to match with the market condition and customer’s risk appetite. The customer can either make a lump-sum investment amount or pre-specify the monthly contributions (DCA: Dollar Cost Average). Two years after the launch, Robowealth has enhanced the odini with a more premium service under the odini BLACK sub-brand integrated into the existing odini application to serve the mass affluent segment better. The second application is FinVest, which debuted in late 2020 as Thailand’s first curated mutual funds investment application. The investment committee, which consists of fund managers and investment analysts, has the primary responsibility of selecting a set of suitable mutual funds from both the domestic and global investment universe based on a thematic investment framework. Then, these featured funds will be directly served to the customer with the precise and digestible content to make the final investment decision on his own. FinVest is the collaboration among Robowealth, KASIKORNBANK, and Lu International, a world-class fintech company.

Furthermore, Robowealth also provides other services through its subsidiaries, including high-touch wealth management solutions for high-net-worth customers under Robowealth Investment Advisory Securities and professional fintech software development solutions under Codefin company, which is behind the success of various financial institutions.

Mr. Chonladet shares the insight regarding the effect of the COVID-19 situation that Robowealth customers benefit from the investment diversification to global markets. The robo-advisor could provide a decent return by allocating into Chinese and US equities as many tech stocks greatly benefited from the lock-down. The pandemics also encourage more people worldwide to quickly adopt the digital platform, which is the long-term benefit for wealth tech businesses. The Thai financial institution becomes more aware of the inevitable digital transformation, which provides an excellent opportunity for Robowealth to respond to the needs through Business to Business (B2B) cooperation.

Mr. Thanapong added that one of the main interesting characteristics of successful Thai fintech companies is that their business and offering model doesn’t aim to disrupt financial institutions, but instead aim to collaborate with those institutions by joining each parties’ unique strength to add value to customers and synergistically grow.

Mr. Chonladet makes his closing remarks that Robowealth aims to reduce the economic inequality in Thai society as the country faces one of the world’s worst wealth distribution. Although the income distribution is not that severe, the high cost of living leaves typical Thai households not enough money to save or invest, resulting in an always wider wealth gap between the rich and the poor. Finding effective investment channels is still considered a big challenge for those who have a little cash surplus. Therefore, the core principle of Robowealth is to co-create the financial ecosystem, which enables Thais to start investing with minimal funds through convenient, user-friendly, and reliable channels regardless of the service ownership. The service provider could be Robowealth, Robowealth’s business partner, or even any other company. It does not matter which company gains the market share if Thai people can access efficient investment channels. There should be no competitor in helping people to do so. Also, Robowealth strongly supports the promotion of financial literacy to the youth to shape the right perception towards investment, paving the way of becoming successful investors in the future.


About Robowealth Group

Robowealth Group, the digital investment service provider or wealth teach leader, launched the first roboadvisory service in ThailandThe company currently has two applications with authorization from the Securities and Exchange Commission of Thailand, under odini and FinVestWith the strong reputation of delivering highquality services, the company is essentially gaining business partnerships from leading financial institutions and conglomerates in ThailandRobowealth aims to modernize the Thai financial industry to enable every Thai individual to get proper access to an efficient investment opportunity. The companys vision is to empower the future financial ecosystem via both BusinesstoConsumer (B2Cand BusinesstoBusiness (B2Brelationships.

About Beacon Venture Capital

Founded in 2017, Beacon VC is a whollyowned corporate venture capital fund of KASIKORNBANK PLCBeacon VC focuses on strategic investments in early to growthstage technology startups covering not only financial technology (fintechbut also consumer internet and enterprise technologyCurrently, Beacon VC has a fund size of $135 million and has invested in several technology startups such as FlowAccount, Eventpop, Jitta, Grab, InstaReM and Aspire.

Leading Thai payment technology provider Digio raises $4M Series B financing from strategic investors

Posted on by admin_beacon_2024

Digio, a Thailand-based leading payment technology provider, raises USD 4 million in Series B round to accelerate product and services development. The investors included in this round are Thai interbank payments provider PCC, Beacon Venture Capital, and Private Equity Trust for SME Growing Together 2 with Siam Alpha Equity (SAE) as Trust Advisor. The funding will enable Digio to expand its capacity to provide innovative payment technology for financial institutions and strengthen Thailand’s rapidly growing digital payments infrastructure.  Particularly given the increased uncertainty surrounding the current public health crisis, infrastructure supporting cashless payment plays a pivotal role in enabling remote transactions, both on and offline for consumers and businesses.

Mr. Nopphorn Danchainam, Founder and CEO of Digio, said, “We feel highly privileged to have long-standing trust from PCC and the major financial institutions in Thailand, and today’s investment will allow us to deliver a broader array of payment services to institutions and consumers alike.”

Digio’s products allow major institutions to enable digital payments for consumers and SMEs. In 2019, Digio’s array of payment products processed close to USD 1 billion. The company was recently awarded the Payment Facilitating Services (PFS) license by the Bank of Thailand (BOT) in 2020, which will help it offer new payment services directly to consumers and small businesses. This new license will complement Digio’s existing compliance certifications as the company is also certified for PCI compliance for banks, financial institutions, FinTechs, and other financial services providers.

In collaboration with PCC, Digio recently launched FLite, an innovative low-cost POS terminal which will allow SMEs to securely accept and process contactless credit card payments.  The company has also worked with major Thai financial institutions to facilitate e-invoices and e-payments, culminating in the release of their latest product, MeeBill.  MeeBill allows online and offline retail merchants to issue invoices to customers and collect QR payments via their mobile devices, as well as automatically reconciling the invoice against cash received.

“Our mission is to enable secure and frictionless digital payments in Thailand and the greater Southeast Asian region. With long-standing trust from our partners, we can and will create financial solutions that not only impact businesses but also people’s lives and drive the endless possibility of digital payments,” concluded Mr. Danchainam.

Established in 2012, Digio provides payment hardware and software solutions, such as EDC, mPOS, soft tokens, and payment gateways. The company has three offices in Bangkok and Chiang Mai. While based in Thailand, Digio’s client base covers Asian countries such as Japan, Malaysia, and Myanmar.  Digio has won several public awards for innovation, notably including the Prime Minister Award at ‘Startup Thailand 2017’. Unlike most startup companies, Digio has been profitable since its inception, and will continue to focus on maintaining a sustainable growth philosophy.

About Digio (Thailand)

Digio (Thailand) positions itself as a technology company dedicated to assisting financial institutions and partners with solutions through technology and innovation. Digio offers solutions to create efficiency and in turn create trust for SMEs and consumers.

Contact:

Digio Beacon Venture Capital
Pornprapa Jingkijjanukul

Business Development

Email: [email protected]

Tel: +66 86 7816576

Website: www.digio.co.th

Suparat Opasyanont

Business Development Manager

Email: [email protected]

Tel: +66 85 1399374

Website: beaconvc.fund


Also in:

DealStreetAsia (English), e27 (English), TechinAsia (English), Kasikornbank (English), Money & Banking (Thai), TheReporter.asia (Thai)

Workmate secures $5.2M Series A funding to organize Southeast Asia’s informal labor economy

Posted on by admin_beacon_2024

End-to-end staffing platform Workmate (formerly Helpster) announced that it closed a Series A funding round of US$5.2 million, led by Atlas Ventures with participation by Gobi Partners and Beacon Venture Capital (Beacon VC), the corporate venture capital arm of Kasikornbank PLC. (SET: KBANK), with existing investors also participating in the round. The fresh funds will be used to increase investment in sales, grow the technology team, and expand to new cities. The investment brings Workmate’s total funding to US$10 million since its launch in January 2016. Workmate aims to organize the informal workforce at scale in Southeast Asia.

In Southeast Asia, the informal labor sector accounts for more than 50% of the region’s workforce, with approximately US$200 billion in wages paid to informal workers annually. The staffing market for informal labor in the region is expected to double to US$8 billion by 2025. But despite the market’s huge potential, it is still bound to the traditional method of finding work and workers – usually through word of mouth – which means that securing reliable and consistent employment is difficult.

Mathew Ward, CEO and Co-founder of Workmate, is on a mission to change how this market operates. Ward, along with his founding partners, are known for their successful track record of building and exiting multiple tech startups in Southeast Asia, including Admax Network, Ardent Capital, Ensogo, and aCommerce.

“We are automating what traditional manpower agencies would typically offer – by allowing businesses to go directly to workers versus going through a middleman agency that charges up to 30% in fees – and we’re doing it at scale,” explains Ward. “The traditional staffing model is very manual and has very little technology adoption, it hasn’t changed much in 40 years. It’s a big market which is ripe for disruption. This model is gaining traction internationally – even Uber has just announced it launched a staffing solution called Uber Works in the US.”

Workmate aims to fill the same gap in emerging markets like Southeast Asia. Increasingly, more service-oriented, informal jobs are being created in the region, but both workers and businesses are currently underserved by tech solutions which mostly focus on building tools for the professional “white collar” workforce. However, Workmate sees a much bigger opportunity in the informal market as it’s a larger sector of the workforce, and a space where technology can provide real impact by bringing massive efficiency at scale.

For businesses, sourcing consistent, reliable workers can be immensely time-consuming, especially given the lack of data and information available about the workers themselves. On the other hand, workers find themselves without a job, sometimes for weeks at a time, because they can’t find the right match, making it even harder to make ends meet.

This is where Workmate’s end-to-end solutions come into play. All workers in the platform are pre-screened by Workmate before being made available to hire on the platform, ensuring a level of quality not found via a job board. Businesses then request staff through the platform and are instantly matched to workers nearby who have the required experience. They can view each workers’ experience, ratings, and performance history, before confirming which workers they want.  The platform also manages contracts, attendance, time sheets and worker payments to provide a seamless end-to-end solution.

For workers, once they pass Workmate’s screening process, they are shown multiple job offers to choose from every day via the Workmate App. These jobs are tailored to match their skills so they no longer have to go looking for work, as the work comes to them. Workmate also offers workers protection from wage fraud, provides social security, and has upcoming plans to offer insurance and access to financial support. This not only fulfils the basic needs of informal workers; it makes the entire industry more attractive as a viable livelihood pathway for more people than ever before.

“Workmate is building something unique in this region. We are not a job board or simply a connector – we are an end-to-end staffing solution that empowers and protects workers in the region while helping businesses ensure a steady flow of manpower to keep their engines running at full capacity,” said Ward.

Maxim Shkvaruk, Director at Atlas Ventures said, “We believe there is latent demand for a better staffing solution in the blue collar space, and Workmate is the answer. We have been very impressed with Mat and his team as well as the company’s growth, and we are very excited to support the team in their journey to help millions of workers in Southeast Asia gain economic freedom by providing them with access to jobs with better pay and maximum flexibility”

MrThanapong Na RanongManaging Director of Beacon VC, added: “Helping Kasikornbank provide better financial services to the underserved population is among our core focuses. We are impressed by Workmate’s insights and strong commitment to push for betterment of informal workers, as well as the strong growth Workmate has had in Thailand and Indonesia. We want to ensure KBank can understand and serve these workers better as they work towards achieving life aspirations and financial health.”

Workmate is headquartered in Singapore, with offices in Bangkok, Jakarta and Bali, and has plans to expand further in 2020. Some of the platform’s key early customers include aCommerce, Flash Express, JD Central, Taco Bell, Lazada and Chilindo in Thailand, while in Indonesia it supports Ismaya Group, Grab, NinjaVan, Kopi Kenangan, and STOQO. In 2018, the platform also delivered more than 1,000 workers to the Asian Games held in Jakarta and Palembang.

Workmate (formerly Helpster) is an on-demand staffing platform that provides businesses with instant access to qualified personnel for temporary and/or contract hiring needs. Operating in Indonesia and Thailand, it provides informal workers with a fast and effective way to make money. It’s an end-to-end, technology-driven solution that takes care of worker screening, attendance management, payments, and more. Workmate was co-founded by Mathew Ward and John Srivorakul.


Also in:

Tech in Asia (English), DealstreetAsia (English), KrASIA (English), Techsauce (English)